Jdi na obsah Jdi na menu
 


Směrnice o stanovení výše úplaty ve školní družině

3. 11. 2015

Z Á K L A D N Í  Š K O L A  C H R A S T A V A,

náměstí 1.máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace PSČ: 463 31 IČO:72741643


Směrnice č. III-7-2014


SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ


Ředitel Základní školy Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vydává směrnici, která upravuje podmínky pro stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině, možnosti jejího snížení nebo prominutí a podmínky splatnosti.


1. Přihlašování a odhlašování do školní družiny
1.1 Ve školní družině je určena ředitelem školy vedoucí vychovatelka, jako vedoucí pracovník, která řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců (vychovatelek školní družiny). Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině, předávání informací rodičům a vyřizování námětů a stížností.
1.2 Přihlašování a odhlašování žáků ze školní družiny je prováděno na základě písemných žádostí zákonných zástupců žáka. O přijetí účastníka k činnosti školní družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze školní družiny.
1.3 O zařazení dětí (žáků) do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.


2. Stanovení výše a splatnost úplaty za školní družinu
2.1 Výše úplaty je stanovena v souladu s § 14 Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
2.2 Ředitel školy touto směrnicí stanovil úplatu za školní družinu ve výši 100,00 Kč za dítě a každý kalendářní měsíc v době školního vyučování.
2.3 Úplatu za školní družinu v době hlavních prázdnin hradí žáci pouze za ten měsíc, ve kterém se zájmové činnosti ve školní družině účastnili. Žáci, kteří se po dobu hlavních prázdnin zájmové činnosti ve školní družině ani v jednom měsíci neúčastní, nehradí za měsíc červenec a srpen úplatu za školní družinu.
2.4 Úplata se provádí:
a) Bezhotovostně na účet ZŠ u České spořitelny č. 986050329/0800 vždy do 20. dne příslušného kalendářního měsíce pod variabilním symbolem, který zákonnému zástupci sdělí vedoucí vychovatelka.
b) V hotovosti na celé pololetí, a to vždy do 20. září a 20. února daného školního roku.
2.5 Pokud za dítě není úplata uhrazena, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.


3. Osvobození od úplaty za školní družinu
3.1 Na základě § 11 Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, může ředitel školy od úplaty osvobodit, jestliže:
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
b) účastníkovi nebo zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře.
3.2 Žadatel o osvobození od úplaty za školní družinu předloží řediteli školy písemnou žádost s uvedením důvodů a kopie dokladů, které tuto skutečnost prokazují.


Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2014.


V Chrastavě 25. 8. 2014


Mgr. Aleš Trpišovský,
ředitel